Tiếng Việt / Vietnamese

Translations in Vietnamese.

About the NDIS Commission

 • Về Ủy ban Chất lượng và Bảo hộ NDIS / About the NDIS Quality and Safeguards Commission
 • Quy tắc Ứng xử NDIS / The NDIS Code of Conduct

Information for NDIS participants

 • Thư từ Ủy ban NDIS gửi đến Người tham gia tại SA và NSW / NDIS Commission Participant letter SA & NSW
 • Thư của Ủy Ban NDIS Tháng Bảy 2019 gửi những người Tham Gia trong Chương Trì̀nh / NDIS Commission Participant letter July 2019
 • Quyết định của chúng tôi (về việc) thay đổi đăng ký nhà cung cấp NDIS của quý vị theo Đạo luật Chương trình Quốc gia Bảo hiểm Người khuyết tật năm 2013 / My decision to change your NDIS provider's registration under the National Disability Insurance Scheme Act 2013
 • NDIS cho Tây Úc / NDIS Commission participant letter for Western Australia
 • Bản tin SAFEGUARD hàng quý: Tháng 12 năm 2020 / SAFEGuard quarterly newsletter - Issue 1: December 2020
 • Bản tin SAFEGuard hàng quý: Mùa Thu 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Autumn 2021
 • Bản tin SAFEGuard hàng quý: Mùa đông năm 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Winter 2021
 • Bản tin SAFEGuard hàng quý: Mùa xuân năm 2021 / SAFEGuard Quarterly Newsletter: Spring 2021
 • Bản tin SAFEGuard hàng quý: Mùa Hè năm 2021 / SAFEGuard Quarterly Newsletter: Summer 2021
 • Bản tin SAFEGuard mỗi Quý: Mùa thu 2022

Making a complaint

 • Làm sao để nộp khiếu nại / How to make a complaint brochure
 • Làm sao để nộp khiếu nại / How to make a complaint poster
  • Làm sao để nộp khiếu nại A3
  • Làm sao để nộp khiếu nại A4

Coronavirus (COVID-19) information

 • Tờ thông tin: Vi-rút Corona (COVID-19) - Thông tin đến người tham gia NDIS / Fact sheet: Coronavirus (COVID-19) - NDIS participant information
 • Coronavirus (COVID-19): Người tham gia NDIS có thể mong đợi gì từ nhà cung cấp NDIS và nhân viên hỗ trợ / Vietnamese providers and workers fact sheet
 • Coronavirus (COVID-19): Cách người tham gia NDIS có thể mong đợi nhà cung cấp chuẩn bị cho đợt bùng phát COVID-19 trong môi trường dân cư / Fact sheet: Coronavirus (COVID-19) How NDIS participants can expect providers to prepare for a COVID-19 outbreak in a residential setting
 • Tờ thông tin: Vắc-xin COVID-19 – Nhóm 1a: Những điều người tham gia NDIS tại nhà ở khu dân cư dành cho người khuyết tật cần biết về vắc-xin COVID-19 / Fact sheet: COVID-19 vaccines – Group 1a: What NDIS participants in residential disability accommodation need to know about the COVID-19 vaccines

NDIS worker screening

 • Giấy phép Sàng lọc Nhân viên NDIS (các bên liên quan chung) / NDIS Worker screening check (for general stakeholders)
 • Giấy phép Sàng lọc Nhân viên NDIS: Những điều người tham gia NDIS tự quản lý cần biết / NDIS worker screening check – What self-managed participants need to know
 • Cơ sở dữ liệu Sàng lọc Nhân viên NDIS: Những điều người tham gia NDIS tự quản lý cần biết / NDIS worker screening database: What self-managed participants need to know
 • Giấy phép Sàng lọc Nhân viên NDIS: Những điều người làm việc NDIS cần biết / NDIS worker screening check: What NDIS workers need to know

Make it known, make it better videos