Tagalog / Filipino

Translations in Tagalog.

About the NDIS Commission

 • Tungkol sa Quality and Safeguards Commission (Komisyon ng Kalidad at mga Pananggalang) ng NDIS / About the NDIS Quality and Safeguards Commission
 • Ang Code of Conduct (Mga Alituntunin ng Kagandahang Asal) ng NDIS / The NDIS Code of Conduct

Information for NDIS participants

 • Sulat sa Kalahok ng Komisyon ng NDIS SA & NSW / NDIS Commission Participant letter SA & NSW
 • Sulat para sa mga kasali mula sa NDIS Commission, Hulyo 2019 / NDIS Commission Participant letter July 2019
 • Ang aking desisyon na palitan ang pagparehistro ng tagabigay ng iyong NDIS sa ilalim ng National Disability Insurance Scheme Act 2013 / My decision to change your NDIS provider's registration under the National Disability Insurance Scheme Act 2013
 • NDIS Commission kalahok liham para sa Western Australia / NDIS Commission participant letter for Western Australia
 • SAFEGUARD Pantatlong buwan na newsletter Disyembre 2020 / SAFEGuard quarterly newsletter - Issue 1: December 2020
 • SAFEguard minsan kada tatlong buwan na newsletter: Taglagas 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Autumn 2021
 • SAFEGuard tatluhang buwan na newsletter: Taglamig 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Winter 2021
 • SAFEGuard Tuwing Ikatlong Buwan na Newsletter: Tagsibol 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Spring 2021
 • SAFEGuard Isyu 5: Tag-init 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Summer 2021
 • SAFEGUARD Quarterly Newsletter: Taglagas 2022

Making a complaint

 • Paano magsagawa ng reklamo / How to make a complaint brochure
 • Paano magsagawa ng reklamo / How to make a complaint poster
  • Paano magsagawa ng reklamo A3
  • Paano magsagawa ng reklamo A4

Coronavirus (COVID-19) information

 • Pahina ng katutuhanan: Ang Coronavirus (COVID-19): Impormasyon para sa Kasali ng NDIS / Fact sheet: Coronavirus (COVID-19) - NDIS participant information
 • Coronavirus (COVID-19): Ano ang maaasahan ng mga kasapi sa NDIS mula sa kanilang mga tagapagbigay- serbisyo at nagsusuportang / Coronavirus (COVID-19): What NDIS participants can expect from their providers and support workers
 • Coronavirus (COVID-19): Paano makakaasa ang mga kasapi ng NDIS na ang mga tagabigay-serbisyo ay nakahanda kung may pagsiklab ng COVID-19 sa isang tirahan / Fact sheet: Coronavirus (COVID-19) - How NDIS participants can expect providers to prepare for a COVID-19 outbreak in a residential setting
 • Fact sheet: COVID-19 vaccines – Pangkat 1a: Ano ang kailangang malaman ng mga kasali ng NDIS na nasa tirahan ng mga may kapansanan tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 / Fact sheet: COVID-19 vaccines – Group 1a: What NDIS participants in residential disability accommodation need to know about the COVID-19 vaccines

NDIS worker screening

 • NDIS Worker Screening Check: Ang NDIS Worker Screening Check (pangkalahatang kasapi) (for general stakeholders) / NDIS Worker screening check (for general stakeholders)
 • NDIS Worker Screening Check: Ang kailangang malaman ng mga kasali na nangangasiwa sa sarili (What self-managed NDIS participants need to know) / NDIS worker screening check – What self-managed participants need to know
 • NDIS Worker Screening Database: Ang kailangang malaman ng mga kasali ng NDIS na nangangasiwa sa sarili (What self-managed NDIS participants need to know) / NDIS worker screening database: What self-managed participants need to know
 • NDIS Worker Screening Check: Ang kailangang malaman ng mga manggagawa sa NDIS / NDIS worker screening check: What NDIS workers need to know

Make it known, make it better videos