Tiếng Việt / Vietnamese

These documents have been translated into Vietnamese.

 

About the NDIS Commission

Information for NDIS participants

Making a complaint

Coronavirus (COVID-19) information

NDIS worker screening

Make it known, make it better videos

Related resources

Về Ủy ban Chất lượng và Bảo hộ NDIS

Quy tắc Ứng xử NDIS

Thư từ Ủy ban NDIS gửi đến Người tham gia tại SA và NSW

Thư của Ủy Ban NDIS Tháng Bảy 2019 gửi những người Tham Gia trong Chương Trì̀nh

Quyết định của chúng tôi (về việc) thay đổi đăng ký nhà cung cấp NDIS của quý vị theo Đạo luật Chương trình Quốc gia Bảo hiểm Người khuyết tật năm 2013

Bản tin SAFEGUARD hàng quý: Tháng 12 năm 2020

Bản tin SAFEGuard hàng quý: Mùa Thu 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Autumn 2021

Bản tin SAFEGuard hàng quý: Mùa đông năm 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Winter 2021

Bản tin SAFEGuard hàng quý: Mùa xuân năm 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Spring 2021

Bản tin SAFEGuard hàng quý: Mùa Hè năm 2021 / SAFEGuard Quarterly Newsletter: Summer 2021

Làm sao để nộp khiếu nại

Làm sao để nộp khiếu nại A3

Làm sao để nộp khiếu nại A4

Tờ thông tin: Vi-rút Corona (COVID-19) - Thông tin đến người tham gia NDIS

Coronavirus (COVID-19): Người tham gia NDIS có thể mong đợi gì từ nhà cung cấp NDIS và nhân viên hỗ trợ

Coronavirus (COVID-19): Cách người tham gia NDIS có thể mong đợi nhà cung cấp chuẩn bị cho đợt bùng phát COVID-19 trong môi trường dân cư

Tờ thông tin: Vắc-xin COVID-19 – Nhóm 1a: Những điều người tham gia NDIS tại nhà ở khu dân cư dành cho người khuyết tật cần biết về vắc-xin COVID-19

Giấy phép Sàng lọc Nhân viên NDIS (các bên liên quan chung)

Giấy phép Sàng lọc Nhân viên NDIS: Những điều người tham gia NDIS tự quản lý cần biết

Cơ sở dữ liệu Sàng lọc Nhân viên NDIS: Những điều người tham gia NDIS tự quản lý cần biết

Giấy phép Sàng lọc Nhân viên NDIS: Những điều người làm việc NDIS cần biết

Bản tin SAFEGuard mỗi Quý: Mùa thu 2022

Bản tin Safeguard dành cho người tham gia – tháng Mười hai 2022 / SAFEguard participant newsletter – December 2022