македонски / Macedonian

Translations in Macedonian.

 

About the NDIS Commission

Information for NDIS participants

Making a complaint

Coronavirus (COVID-19) information

NDIS worker screening

Make it known, make it better videos

Related resources

За Комисијата за квалитет и безбедност на Програмата NDIS

Правилнико за однесување вo Програмата NDIS

Писмо од Комисијата на Програмата NDIS за учесниците од Јужна Австралија и Нов Јужен Велс

Писмо за учесници од Комисијата на програмата NDIS - јули 2019 г

Мојата одлука да направам промени во регистрирањето на вашиот давател на услуги од Програмата NDIS во рамките на Законот за Националната програма за осигурување при онеспособеност од 2013 г.

Писмо за учесници на Комисијата за НДИС за Западна Австралија

Тримесечен весник SAFEGUARD: декември 2020

Тримесечен весник SAFEGuard: Есен 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Autumn 2021

Тримесечен весник SAFEGuard: Зима 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Winter 2021

Тримесечен весник SAFEGuard: Пролет 2021 година / SAFEGuard quarterly newsletter: Spring 2021

Тримесечен весник SAFEGuard: Лето 2021 година / SAFEGuard quarterly newsletter: Summer 2021

Како да поднесете поплака

Како да поднесете поплака A4

Како да поднесете поплака A3

Информативен лист: Корона вирус (КОВИД-19) – информации за учесниците во програмата NDIS

Вирус корона (КОВИД-19): Што може учесниците во програмата NDIS да очекуваат од своите даватели на услуги и работници за поддршка

Корона вирус (КОВИД-19): Што може да очекуваат учесниците во програмата NDIS од давателите на услугите во случај на ширење на вирусот КОВИД-19 во старечките домови

Информативен лист: вакцините против КОВИД-19 – Група 1а: Што треба да знаат учесниците во Програмата NDIS сместени во домови за лица со онеспособеност за вакцините против вирусот КОВИД-19

Проверка на работниците во Програмата NDIS (општи информации за сите заинтересирани лица)

Проверка на работниците во Програмата NDIS: Што треба да знаат учесниците во Програмата NDIS кои сами управуваат со своите поддршки и услуги

Датотека на податоци од Проверката на работниците во Програмата NDIS: Што треба да знаат учесниците во Програмата NDIS кои сами управуваат со своите поддршки и услуги

Проверка на работниците во Програмата NDIS: Што треба да знаат работниците во Програмата NDIS

Тримесечен весник SAFEGuard: Есен 2022

SAFEguard – весник за учесниците – декември 2022 г./ SAFEguard participant newsletter – December 2022