Tagalog / Filipino

Translations in Tagalog.

 

About the NDIS Commission

Information for NDIS participants

Making a complaint

Coronavirus (COVID-19) information

NDIS worker screening

Make it known, make it better videos

 

Related resources

Tungkol sa Quality and Safeguards Commission (Komisyon ng Kalidad at mga Pananggalang) ng NDIS

Ang Code of Conduct (Mga Alituntunin ng Kagandahang Asal) ng NDIS

Sulat sa Kalahok ng Komisyon ng NDIS SA & NSW

Sulat para sa mga kasali mula sa NDIS Commission, Hulyo 2019

Ang aking desisyon na palitan ang pagparehistro ng tagabigay ng iyong NDIS sa ilalim ng National Disability Insurance Scheme Act 2013

NDIS Commission kalahok liham para sa Western Australia

SAFEGUARD Pantatlong buwan na newsletter Disyembre 2020

SAFEguard minsan kada tatlong buwan na newsletter: Taglagas 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Autumn 2021

SAFEGuard tatluhang buwan na newsletter: Taglamig 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Winter 2021

SAFEGuard Tuwing Ikatlong Buwan na Newsletter: Tagsibol 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Spring 2021

SAFEGuard Isyu 5: Tag-init 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Summer 2021

Paano magsagawa ng reklamo

Paano magsagawa ng reklamo A3

Paano magsagawa ng reklamo A4

Pahina ng katutuhanan: Ang Coronavirus (COVID-19): Impormasyon para sa Kasali ng NDIS

Coronavirus (COVID-19): Ano ang maaasahan ng mga kasapi sa NDIS mula sa kanilang mga tagapagbigay- serbisyo at nagsusuportang

Coronavirus (COVID-19): Paano makakaasa ang mga kasapi ng NDIS na ang mga tagabigay-serbisyo ay nakahanda kung may pagsiklab ng COVID-19 sa isang tirahan

Fact sheet: COVID-19 vaccines – Pangkat 1a: Ano ang kailangang malaman ng mga kasali ng NDIS na nasa tirahan ng mga may kapansanan tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19

NDIS Worker Screening Check: Ang NDIS Worker Screening Check (pangkalahatang kasapi) (for general stakeholders)

NDIS Worker Screening Check: Ang kailangang malaman ng mga kasali na nangangasiwa sa sarili (What self-managed NDIS participants need to know)

NDIS Worker Screening Database: Ang kailangang malaman ng mga kasali ng NDIS na nangangasiwa sa sarili (What self-managed NDIS participants need to know)

NDIS Worker Screening Check: Ang kailangang malaman ng mga manggagawa sa NDIS

SAFEGUARD Quarterly Newsletter: Taglagas 2022

SAFEguard newsletter ng kalahok – Disyembre 2022