македонски / Macedonian

Translations in Macedonian

About the NDIS Commission

 • За Комисијата за квалитет и безбедност на Програмата NDIS / About the NDIS Quality and Safeguards Commission
 • Правилнико за однесување вo Програмата NDIS / The NDIS Code of Conduct

Information for NDIS participants

 • Писмо од Комисијата на Програмата NDIS за учесниците од Јужна Австралија и Нов Јужен Велс / NDIS Commission Participant letter SA & NSW
 • Писмо за учесници од Комисијата на програмата NDIS - јули 2019 г / NDIS Commission Participant letter July 2019
 • Мојата одлука да направам промени во регистрирањето на вашиот давател на услуги од Програмата NDIS во рамките на Законот за Националната програма за осигурување при онеспособеност од 2013 г. (National Disability Insurance Scheme Act 2013) / My decision to change your NDIS provider's registration under the National Disability Insurance Scheme Act 2013
 • Писмо за учесници на Комисијата за НДИС за Западна Австралија / NDIS Commission participant letter for Western Australia
 • Тримесечен весник SAFEGUARD: декември 2020 / SAFEGuard quarterly newsletter - Issue 1: December 2020
 • Тримесечен весник SAFEGuard: Есен 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Autumn 2021
 • Тримесечен весник SAFEGuard: Зима 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Winter 2021
 • Тримесечен весник SAFEGuard: Пролет 2021 година / SAFEGuard quarterly newsletter: Spring 2021
 • Тримесечен весник SAFEGuard: Лето 2021 година / SAFEGuard quarterly newsletter: Summer 2021
 • Тримесечен весник SAFEGuard: Есен 2022

Making a complaint

 • Како да поднесете поплака / How to make a complaint brochure
 • Како да поднесете поплака / How to make a complaint poster

Coronavirus (COVID-19) information

 • Информативен лист: Корона вирус (КОВИД-19) – информации за учесниците во програмата NDIS / Fact sheet: Coronavirus (COVID-19) - NDIS participant information
 • Вирус корона (КОВИД-19): Што може учесниците во програмата NDIS да очекуваат од своите даватели на услуги и работници за поддршка / Coronavirus (COVID-19): What NDIS participants can expect from their providers and support workers
 • Корона вирус (КОВИД-19): Што може да очекуваат учесниците во програмата NDIS од давателите на услугите во случај на ширење на вирусот КОВИД-19 во старечките домови / Fact sheet: Coronavirus (COVID-19) - How NDIS participants can expect providers to prepare for a COVID-19 outbreak in a residential setting
 • Информативен лист: вакцините против КОВИД-19 – Група 1а: Што треба да знаат учесниците во Програмата NDIS сместени во домови за лица со онеспособеност за вакцините против вирусот КОВИД-19 / Fact sheet: COVID-19 vaccines – Group 1a: What NDIS participants in residential disability accommodation need to know about the COVID-19 vaccines

NDIS worker screening

 • Проверка на работниците во Програмата NDIS (општи информации за сите заинтересирани лица) / NDIS Worker screening check (for general stakeholders)
 • Проверка на работниците во Програмата NDIS: Што треба да знаат учесниците во Програмата NDIS кои сами управуваат со своите поддршки и услуги / NDIS worker screening check – What self-managed participants need to know
 • Датотека на податоци од Проверката на работниците во Програмата NDIS: Што треба да знаат учесниците во Програмата NDIS кои сами управуваат со своите поддршки и услуги / NDIS worker screening database: What self-managed participants need to know
 • Проверка на работниците во Програмата NDIS: Што треба да знаат работниците во Програмата NDIS / NDIS worker screening check: What NDIS workers need to know

Make it known, make it better videos

 • За Комисијата за квалитет и безбедност на Програмата NDIS
 • Правилнико за однесување вo Програмата NDIS
 • Писмо од Комисијата на Програмата NDIS за учесниците од Јужна Австралија и Нов Јужен Велс
 • Писмо за учесници од Комисијата на програмата NDIS - јули 2019 г
 • Мојата одлука да направам промени во регистрирањето на вашиот давател на услуги од Програмата NDIS во рамките на Законот за Националната програма за осигурување при онеспособеност од 2013 г.
 • Писмо за учесници на Комисијата за НДИС за Западна Австралија
 • Тримесечен весник SAFEGUARD: декември 2020
 • Тримесечен весник SAFEGuard: Есен 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Autumn 2021
 • Тримесечен весник SAFEGuard: Зима 2021 / SAFEGuard quarterly newsletter: Winter 2021
 • Тримесечен весник SAFEGuard: Пролет 2021 година / SAFEGuard quarterly newsletter: Spring 2021
 • Тримесечен весник SAFEGuard: Лето 2021 година / SAFEGuard quarterly newsletter: Summer 2021
 • Тримесечен весник SAFEGuard: Есен 2022
 • Како да поднесете поплака
 • Како да поднесете поплака A4
 • Како да поднесете поплака A3
 • Информативен лист: Корона вирус (КОВИД-19) – информации за учесниците во програмата NDIS
 • Вирус корона (КОВИД-19): Што може учесниците во програмата NDIS да очекуваат од своите даватели на услуги и работници за поддршка
 • Корона вирус (КОВИД-19): Што може да очекуваат учесниците во програмата NDIS од давателите на услугите во случај на ширење на вирусот КОВИД-19 во старечките домови
 • Информативен лист: вакцините против КОВИД-19 – Група 1а: Што треба да знаат учесниците во Програмата NDIS сместени во домови за лица со онеспособеност за вакцините против вирусот КОВИД-19
 • Проверка на работниците во Програмата NDIS (општи информации за сите заинтересирани лица)
 • Проверка на работниците во Програмата NDIS: Што треба да знаат учесниците во Програмата NDIS кои сами управуваат со своите поддршки и услуги
 • Датотека на податоци од Проверката на работниците во Програмата NDIS: Што треба да знаат учесниците во Програмата NDIS кои сами управуваат со своите поддршки и услуги
 • Проверка на работниците во Програмата NDIS: Што треба да знаат работниците во Програмата NDIS